کتاب بررسی مولفه های شناختی ، خانوادگی و انگیزشی در امر یادگیری

کتاب بررسی مولفه های شناختی ، خانوادگی و انگیزشی در امر یادگیری

کتاب بررسی مولفه های شناختی ، خانوادگی و انگیزشی در امر یادگیری

[...]
فروشنده : azar
200000 ریال
کتاب جایگاه هیجان ها و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان برای انسان در علم روان شناسی

کتاب جایگاه هیجان ها و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان برای انسان در علم روان شناسی

کتاب جایگاه هیجان ها و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان برای انسان در علم روان شناسی

[...]
فروشنده : azar
200000 ریال
نقش سازمان های مردم نهاد در ایجاد اشتغال و کارآفرینی

نقش سازمان های مردم نهاد در ایجاد اشتغال و کارآفرینی

نقش سازمان های مردم نهاد در ایجاد اشتغال و کارآفرینی عنوان کتابی هست که به تاثیرگذاری NGO ها در ایجاد شغل و توسعه کار و حرفه پرداخته است در ذیل مشخصات این کتاب ارائه شده است. نقش سازمان های مردم [...]

فروشنده : azar
250000 ریال
دانلود کتاب راهنمای مربیان پرورشی مدارس

دانلود کتاب راهنمای مربیان پرورشی مدارس

کتاب راهنمای مربیان و معاونین پرورشی مدارس

[...]
فروشنده : azar
100000 ریال