مبانی نظری شبکه عصبی عمیق چند منظوره

مبانی نظری شبکه عصبی عمیق چند منظوره

مبانی نظری یادگیری عمیق و شبکه های عصبی چند منظوره

[...]
فروشنده : azar
150000 ریال
مبانی نظری و پیشینه تحقیق دو زبانگی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق دو زبانگی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق دو زبانه بودن کودکان

[...]
فروشنده : azar
280000 ریال
مبانی نظری تعلق خاطر کاری کارکنان

مبانی نظری تعلق خاطر کاری کارکنان

مبانی نظری تعلق خاطر کاری کارکنان

[...]
فروشنده : azar
300000 ریال
مبانی نظری راهبردهای یادگیری خود تنظیمی

مبانی نظری راهبردهای یادگیری خود تنظیمی

مفاهیم نظری و پیشینه راهبردهای یادگیری خود تنظیمی

[...]
فروشنده : azar
100000 ریال
دانلود مبانی نظری اخلاق حرفه ای

دانلود مبانی نظری اخلاق حرفه ای

مبانی نظری اخلاق حرفه ای

[...]
فروشنده : azar
100000 ریال
مبانی نظری در مورد عدالت سازمانی

مبانی نظری در مورد عدالت سازمانی

مبانی نظری عدالت سازمانی

[...]
فروشنده : azar
100000 ریال