پرسشنامه تحمل پریشانی هیجانی

پرسشنامه تحمل پریشانی هیجانی

پرسشنامه تحمل پریشانی هیجانی  دارای 15 سوال می باشد ابعاد ، نمره گذاری ، روایی ، پایایی ، هدف و منابع دارد و به صورت ورد قابل ویرایش تنظیم شده است

[...]
فروشنده : azar
56000 ریال
پرسشنامه هوش فرهنگی وانگ (2003)

پرسشنامه هوش فرهنگی وانگ (2003)

پرسشنامه هوش فرهنگی وانگ (2003) چهار بعد فراشناختي، شناختي، انگيزشي و رفتاري را در 24 سوال ارزیابی می کند روایی ، پایایی ، نمره گذاری دارد

[...]
فروشنده : azar
50000 ریال
پرسشنامه تفکر سازنده اسپتاین و مایر

پرسشنامه تفکر سازنده اسپتاین و مایر

پرسشنامه تفکر سازنده اسپتاین و مایر با 6 مقیاس و 3 بعد به صورت استاندارد با فرمت ورد قابل ویرایش تنظیم شده است روایی ، پایایی و نمره گذاری دارد

[...]
فروشنده : azar
50000 ریال
پرسشنامه سنجش احساس ناکامی

پرسشنامه سنجش احساس ناکامی

پرسشنامه سنجش احساس ناکامی با فرمت ورد قابل ویرایش با ذکر مولفه ،نمره گذاری ، روایی و پایایی در 16 سوال تنظیم شده است

[...]
فروشنده : azar
50000 ریال
پرسشنامه سنجش رفتار شهروندی سازمانی

پرسشنامه سنجش رفتار شهروندی سازمانی

پرسشنامه سنجش رفتار شهروندی سازمانی دارای فرمت ورد قابل ویرایش با 15 سوال است دارای 5 بعد که روایی و پایایی و نمره گذاری دارد

[...]
فروشنده : azar
30000 ریال
پرسشنامه سنجش همبستگی خانواده

پرسشنامه سنجش همبستگی خانواده

پرسشنامه سنجش همبستگی خانواده دارای فرمت ورد قابل ویرایش دارای 60 می باشد روایی ، پایایی ، نمره گذاری ، زیر مقیاس با مشخص بودن سوالات دارد

[...]
فروشنده : azar
30000 ریال