پرسشنامه تحریف های شناختی

پرسشنامه تحریف های شناختی

پرسشنامه تحریف های شناختی براساس طرح الیس

[...]
فروشنده : azar
50000 ریال
آزمون سنجش پایبندی مذهبی

آزمون سنجش پایبندی مذهبی

آزمون سنجش پایبندی مذهبی

[...]
فروشنده : azar
50000 ریال
دانلود پرسشنامه میزان اثربخشی معلمان

دانلود پرسشنامه میزان اثربخشی معلمان

دانلود پرسشنامه میزان اثربخشی معلمان

[...]
فروشنده : azar
50000 ریال
پرسشنامه سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال

پرسشنامه سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال

پرسشنامه سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال

[...]
فروشنده : azar
50000 ریال
پرسشنامه درگیری تحصیلی پینتریچ

پرسشنامه درگیری تحصیلی پینتریچ

پرسشنامه 80 سوالی درگیری تحصیلی پینتریچ

[...]
فروشنده : azar
50000 ریال
پرسشنامه سنجش مهارت شهروندی

پرسشنامه سنجش مهارت شهروندی

پرسشنامه 18 سوالی سنجش مهارت شهروندی

[...]
فروشنده : azar
50000 ریال