پرسشنامه سنجش اخلاق حرفه ای

پرسشنامه سنجش اخلاق حرفه ای

 اخلاق حرفه ای

[...]
فروشنده : azar
50000 ریال
پرسشنامه عملکرد سازمانی هرسی و گلداسمیت

پرسشنامه عملکرد سازمانی هرسی و گلداسمیت

پرسشنامه عملکرد سازمانی

[...]
فروشنده : azar
30000 ریال
پرسشنامه سبک های تصمیم گیری اسکات و بروس 1995

پرسشنامه سبک های تصمیم گیری اسکات و بروس 1995

پرسشنامه سبکهای تصمیم گیری اسکات و بروس

[...]
فروشنده : azar
50000 ریال
پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات آموزشی 

پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات آموزشی 

پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات آموزشی

[...]
فروشنده : azar
50000 ریال
پرسشنامه بی ثباتی ازدواج ادواردز،جانسون و بوث

پرسشنامه بی ثباتی ازدواج ادواردز،جانسون و بوث

پرسشنامه بی ثباتی ازدواج ادواردز، جانسون و بوث

[...]
فروشنده : azar
50000 ریال
پرسشنامه صمیمیت اجتماعی میلر و لفکورت

پرسشنامه صمیمیت اجتماعی میلر و لفکورت

مقیاس صمیمت اجتماعی

[...]
فروشنده : azar
50000 ریال