پرسشنامه صمیمیت اجتماعی میلر و لفکورت

پرسشنامه صمیمیت اجتماعی میلر و لفکورت

مقیاس صمیمت اجتماعی

[...]
فروشنده : azar
50000 ریال
پرسشنامه سرمایه فرهنگی بوردیو

پرسشنامه سرمایه فرهنگی بوردیو

پرسشنامه سرمایه فرهنگی بوردیو

[...]
فروشنده : azar
50000 ریال
پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش

پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش

پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش

[...]
فروشنده : azar
50000 ریال
پرسشنامه سنجش شادی و نشاط

پرسشنامه سنجش شادی و نشاط

پرسشنامه سنجش شادی و نشاط

[...]
فروشنده : azar
60000 ریال
پرسشنامه تحریف های شناختی

پرسشنامه تحریف های شناختی

پرسشنامه تحریف های شناختی براساس طرح الیس

[...]
فروشنده : azar
50000 ریال
آزمون سنجش پایبندی مذهبی

آزمون سنجش پایبندی مذهبی

آزمون سنجش پایبندی مذهبی

[...]
فروشنده : azar
50000 ریال