پرسشنامه هیجان تحصیل(AEQ)

پرسشنامه هیجان تحصیل(AEQ)

[...]
فروشنده : azar
50000 ریال
پرسشنامه تدریس اثربخش

پرسشنامه تدریس اثربخش

پرسشنامه تدریس اثربخش

[...]
فروشنده : azar
50000 ریال
پرسشنامه سنجش ادراک از خدا

پرسشنامه سنجش ادراک از خدا

پرسشنامه ادراک از خدا

[...]
فروشنده : azar
50000 ریال
پرسشنامه حکمرانی خوب

پرسشنامه حکمرانی خوب

پرسشنامه حکمرانی مطلوب

[...]
فروشنده : azar
30000 ریال
پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی

پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی

پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی

[...]
فروشنده : azar
30000 ریال
پرسشنامه استاندارد انگیزش تحصیلی

پرسشنامه استاندارد انگیزش تحصیلی

پرسشنامه استاندارد انگیزش تحصیلی

[...]
فروشنده : azar
50000 ریال